Semalt hünärmeni, web sahypasyny owadan çorba bilen nädip döwmelidigini düşündirýär

Adatça HTML-iň beýleki tarapynda ýerleşýän maglumatlar köp. Kompýuter maşynyna web sahypa diňe nyşanlaryň, tekst nyşanlarynyň we ak giňişligiň garyndysydyr. Web sahypasyna girmek üçin gidýän hakyky zadymyz, diňe bize okalýan görnüşde mazmun. Kompýuter bu elementleri HTML bellikleri hökmünde kesgitleýär. Çig kody görýän maglumatlarymyzdan tapawutlandyrýan faktor, bu ýagdaýda brauzerlerimizdir. Gyryjylar ýaly beýleki web sahypalary bu düşünjäni web sahypasynyň mazmunyny döwmek we soňra ulanmak üçin saklamak üçin ulanyp bilerler.

Açyk dilde, belli bir web sahypasy üçin HTML resminamasyny ýa-da deslapky faýly açsaňyz, şol web sahypasyndaky mazmuny alyp bilersiňiz. Bu maglumatlar köp kod bilen bilelikde tekiz landşaftda bolar. Processhli amal mazmun bilen gurulmadyk görnüşde işlemegi öz içine alýar. Şeýle-de bolsa, bu maglumatlary strukturalaýyn tertipläp we ähli koddan peýdaly bölekleri alyp bilmek mümkin.

Köplenç gyryjylar HTML setirine ýetmek üçin işjeňliklerini ýerine ýetirmeýärler. Adatça, her kimiň ýetjek bolýan ahyrky peýdasy bar. Mysal üçin, käbir internet marketing çärelerini ýerine ýetirýän adamlar, web sahypasyndan maglumat almak üçin buýruk-f ýaly üýtgeşik setirleri goşmaly bolup bilerler. Bu meseläni birnäçe sahypada ýerine ýetirmek üçin diňe bir adamyň mümkinçiliklerine däl-de, kömege mätäç bolup bilersiňiz. Sahypa gyryjylary, bu botlardyr, birnäçe sagadyň içinde milliondan gowrak sahypasy bolan web sahypasyny gyryp biler. Tutuş proses ýönekeý programma çemeleşmesini talap edýär. Python ýaly käbir programmirleme dilleri bilen, ulanyjylar web sahypasynyň maglumatlaryny gyryp, belli bir ýere taşlap bilýän käbir gözlegçilerini kodlap bilerler.

Gaplamak käbir web sahypalary üçin töwekgelçilikli prosedura bolup biler. Gyrmagyň kanunylygy bilen baglanyşykly köp aladalar bar. Ilki bilen käbir adamlar maglumatlaryny gizlin we gizlin hasaplaýarlar. Bu hadysa, awtorlyk hukugy bilen baglanyşykly meseleleriň, şeýle hem aýratyn mazmunyň syzdyrylmagynyň ýüze çykan halatynda ýüze çykyp biljekdigini aňladýar. Käbir ýagdaýlarda adamlar oflayn ulanmak üçin tutuş web sahypasyny göçürip alýarlar. Mysal üçin, soňky döwürde 3Taps atly web sahypasy üçin “Craigslist” işi bardy. Bu sahypa web sahypasynyň mazmunyny ýitirýärdi we ýaşaýyş jaý sanawlaryny klassifikasiýa bölümlerine neşir edýärdi. Soň bolsa öňki saýtlaryna 1 000 000 dollar töleýän 3Taps bilen ylalaşdylar.

BS modul ýa-da paket ýaly gurallar toplumy (Python Language). Webdäki maglumatlar sahypalaryndan bir web sahypasyny gyrmak üçin owadan çorbany ulanyp bilersiňiz. Bir sahypany döwüp, çykyşyňyza gabat gelýän maglumatlary gurluş görnüşinde alyp bolýar. URL-ni derňäp, soňra eksport formatymyzy goşmak bilen belli bir nagyş düzüp bilersiňiz. BS-de XML ýaly dürli formatlarda eksport edip bilersiňiz. Başlamak üçin BS-iň mynasyp wersiýasyny gurmaly we birnäçe Python esaslaryndan başlamaly. Programmirleme bilimleri bu ýerde möhümdir.

mass gmail